പേജുകള്‍‌

എന്റെ വിദ്യാലയം

 75 -)o വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദുർഗ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്.


തുളുനാടിൻ കീർത്തി വാനിലുയർത്തിയ 

കലകളുറയുന്ന ഭൂമി.   

കേരളമൗലിയിൽ മാണിക്യമായി മിന്നും 

വാഗ്ദേവി വാഴുന്ന ഭൂമി. 

ഹിമശൈലപുത്രിതൻ നാമത്തിലായി പണ്ടേ 

പിറവിയെടുത്തൊരീ ക്ഷേത്രം, 

എഴുപതിറ്റാണ്ടും പിന്നെയൊരഞ്ചുമായിന്നും 

പടർത്തുന്നു കാന്തി.  

ഈ മലർവാടിയിൽ തേൻ കണം നുകരുവാൻ 

അണയുന്ന വണ്ടുകളെത്ര? 

പാറിയകന്നാലും വീണ്ടുമണഞ്ഞീടാൻ 

തീരാ മധുവുള്ള വാടി.

വിദ്യാധനമന്ത്രം ശ്രേഷ്ഠഗുരുക്കളാൽ 

മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ശാല 

ഇരുൾ മൂടും ജീവിതകാനനവഴികളിൽ 

തിരിനാളമാകുന്ന ശാല.   

ശിശിരത്തിൽ കാലങ്ങളേറെ പൊഴിഞ്ഞാലും, 

സ്മൃതിയിൽ തളിർക്കുന്ന ചില്ല!

പൂത്തും തളിർത്തും കുളിർകാറ്റു വീശിയും 

നാളേയുമാശ്രയമേകൂ..

നാളേയുമാശ്രയമേകൂ..