പേജുകള്‍‌

ശുദ്ധി

 


മനുഷ്യരെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി 

ലോകമെമ്പാടും കാടു കത്തുകയാണ്. 

കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കാട്ടുത്തീയും കാടിറങ്ങുകയാണ് 

ഭൂമി വിയർക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം. 

ആഗോളതാപനം അതിന്റെ ബലം കൂട്ടുകയാണ്!

ഭൂമിയുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ 

അഗ്നിയാൽ ഒരു ശുദ്ധികലശം 

'ആഗ്നേയം ഇദം നമാമ' എന്ന് അവനി. 

എത്ര പാപങ്ങൾ കഴുകിയാലും  

പരിശുദ്ധിയായി നില്ക്കാൻ അഗ്നിക്ക് മാത്രമല്ലെ കഴിയൂ!!