പേജുകള്‍‌

ആഹ്‌ളാദം

 


തുടികൊട്ടി പെയ്യണല്ലോ മാനം !

തുടികൊട്ടി പാടണെന്റെ ഹൃദയം .

വാദ്യഘോഷങ്ങളുണ്ടേ വിണ്ണിൽ !

താളമേളങ്ങളുണ്ടെൻ നെഞ്ചിൽ .

കൊള്ളിയാൻ മിന്നണല്ലോ വാനിൽ !

പൂത്തിരി കത്തണെന്റെ കണ്ണിൽ .

തലയാട്ടിയാടണല്ലോ നൽച്ചെടികൾ !

ആനന്ദനൃത്തമിന്നെൻ ഉടലിൽ .

കുളിർവീശി പായണല്ലോ തെന്നൽ !

കോരിത്തരിക്കണിന്നെൻ ചിത്തം .

തിത്തനം തെയ്യനം താരോ..

തിത്തനം തെയ്യനം താരോ..