പേജുകള്‍‌

മതവും *മതവും

 


മതമൊരു വിശ്വാസം മാത്രമെന്നാൽ    

മറ്റുള്ളോർ *മതങ്ങൾ ഗൗനിക്ക വേണ്ട. 

മതമൊരു വികാരമായിയെന്നാൽ  

മറ്റു*മതങ്ങൾ മദജലം പോലെയത്രേ! 


ഒരു മതത്തില്‍ മനമുറച്ചുപോയാൽ

ഓതും വാക്കിലൊരിത്തിരി ശ്രദ്ധ നല്ലൂ. 

നോക്കിലോ വാക്കിലോ നൊന്തിടാതെ   

കാത്തീടേണം ഇതര മതരസ്ഥരെയും.


അറിയാതൊരു പിഴ വന്നുവെന്നാൽ  

ഖേദിക്ക സത്വരം വ്രണമാക്കിടാതെ. 

മാനാപമാന തൂക്കം നോക്കിടൊല്ലേ, 

ഝടിതിയിൽ ഔഷധം ഏകീടേണം. 


ഞൊടിയിട തെല്ലു വൈകിയെന്നാൽ,  

ചെറുപുഴു തക്ഷകനായി മാറിയേക്കാം. 

മരുന്നിനാൽ മാറാത്ത മുറിവനേകം 

ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്ഷണം പിറവി കൊള്ളും. 


പല മതങ്ങളേറെയുണ്ടീയുലകത്തിൽ     

പല *മതക്കാരുമേറെയുണ്ടെന്നതും സത്യം. 

അരുതരുതേ വാവിട്ട*മതമൊന്നുമാത്രം  

മാനിച്ചീടുക ബഹുസ്വരതയെന്നുമെന്നും. 


ബാഹ്യ*മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടുഴറും മുൻപേ,

ഓർത്തീടുക ഈ കൊച്ചു സൂത്രവാക്യം.

വിവേകം വികാരത്താൽ മറന്നീടൊല്ലേ, 

അതേകും നന്മയെന്നുമീ പാരിടത്തിൽ.


Note:

മതം:  ധർമ്മം, വിശ്വാസം, ആചാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് 

*മതം: അഭിപ്രായം