പേജുകള്‍‌

ഓണം

 


ഓണനിലാവ് കളമെഴുതി

ഓണപ്പൂക്കൾ ചിരി തൂകി 

ഓണസദ്യ ഒരുക്കേണം 

ഓണക്കോടി ഉടുക്കേണം.   


ഉണ്ണികൾ ആർത്തു കളിക്കേണം 

കൈകൊട്ടിക്കളി ആടേണം

മാനവലോകം കാണാനായി 

ഓണത്തപ്പൻ വരവായി. 


പൂവിളി വാനിൽ നിറയേണം 

പൂന്തേനരുവികൾ പാടേണം

താളത്തിലോളം തുഴയേണം 

ആർപ്പോ വിളികൾ ഉയരേണം.


ഹൃത്തുകൾ ഒന്നായി മാറേണം

കൽമഷമെല്ലാം അകലേണം

മാനുഷരൊന്നായി തീരേണം 

പാരിൽ സ്നേഹം നിറയേണം.