പേജുകള്‍‌

ഗന്ധർവ്വൻ

 മേദിനിയാകെ ഗാനം നിറയ്ക്കുവാൻ  

വാനിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗന്ധർവാ..ഗന്ധർവാ.. 

സരിഗമപ രിഗമപധ ഗമപധനി മപധനിസ

സനിധപ മഗരി സ സ  


മേദിനിയാകെ ഗാനം നിറയ്ക്കുവാൻ  

വാനിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗന്ധർവാ..ഗന്ധർവാ.. 

സരിഗമപ രിഗമപധ ഗമപധനി മപധനിസ

സനിധപ മഗരി സ സ - ഭക്തി 


സരിഗമപധ സരിഗമപധനിസ

സനിധപമപ സനിധപമഗരിസ സ

മനതാരിലെന്നും നിർവൃതി നിറയും ഭക്തി സാന്ദ്രം നാദം 

ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കല്മഷം അകലും ഭക്തി തുളുമ്പും മൊഴികൾ 

പമഗമഗ നിനി സരിഗമപധനിസരിരി - ഹാസ്യം.. ഉം


ഹാസ്യസ്വരങ്ങളായി ഒഴുകിയിറങ്ങും നാദപ്രവാഹമേ നന്ദി 

അല്ലലകറ്റുന്നൊരൗഷധമാകും ചിരിപ്പാട്ടുകളേ നന്ദി..

സരിഗപഗരി സരിഗപധപഗരി സരിഗപധ സധപഗരി

ധസരിഗപധസരിഗഗ ഗഗ - സന്തോഷം 


ആഘോഷം തുളുമ്പുമീ സ്വരം സ്വരം സ്വരം സ്വരം 

സിരകളിൽ സന്തോഷം സന്തോഷം സായൂജ്യം 

ആനന്ദദായകസ്വരം 

കർണ്ണങ്ങൾക്കാഘോഷം സന്തോഷം മനതാരിൽ 

സരിഗമപധനിസരിരി രിഗമ രിഗമ - ശൃംഗാരം


കാമം മനസ്സിലുണർത്തും നിൻനാദം ശൃംഗാരം

സരിഗമപധനിസ ഗരിസനിധപധനി

മന്മഥബാണം ഈ നാദം ഉടലാകെ ശൃംഗാരം 

മമമ മനിധപ പപപ...

മഗരി നിനിനി രിഗമ പപപ - പ്രണയം 


പ മപ സപ നിധപ പ പ പ പ

പ്രണയം പൊഴിയും മോഹന നാദം 

നാദം അനുപമനാദം  

പ്രേമസുരഭില നാദം 


ധനിസ പധനി മപധ ഗമപ രിഗമപ

ധനിസനി ഗരിസനിധ പമഗ മപധനിസ

തേങ്ങും മനസ്സിലെ സാന്ത്വനമാകുമീ    

പാട്ടിൽ നിറയും വാത്സല്യം 

രാരീരം പാടിയുറക്കീടുമ്പോൾ സ്വരങ്ങൾ 

പൊഴിക്കും വാത്സല്യം 

സരിഗമപധനിസ ധനിസ പധനിസ

മപധനിസ ഗമപധ നിനി - വിഷാദം 


ഇടറും കണ്ഠം വ്യസനഭാവം 

ആത്മാവിൽ തൊടുന്ന വിഷാദഗാനം ഇനിയും ഇനിയും 

കണ്ണീര് പൊഴിയും ഗാനങ്ങളുതിർക്കും 

കാലങ്ങളൊഴുകുമീ ഗന്ധർവനാദം 


ധിടിധിടി ധാകിധിടി ക്‍ട്ധധിടി ധാകിധിടി

ക്‍ട്ധധിടി ക്‍ട്ധധിടി ക്‍ട്ധധിടി ധാകിധിടി

കതധാങ്ധാങ്ധാങ് ധിടികതധാങ്ധാങ്ധാങ്

ധിടികതധാങ്ധാങ്ധാങ്....


അഴലും നിഴലും അലിയുന്നു 

സിരകളിൽ അമൃതം നിറയുന്നു 

ഇത് സ്വർലോകത്തിൻ സംഗീതം 


ആനന്ദം പകർന്നീടുന്നു മാമലനാട്ടിലെ ഗന്ധർവ്വൻ (2)

മരിസനിപ രിസസ രിസനിപമ സനിനി സനിപമരി രിപപ

മരിസനിപ രിസ രിസനിപമ സനി സനിപമരി രിപ

മരിസനിപ രി രിസനിപമ സ സനിപമരി രി

മരിസനിപ രിസനിപമ സനിപമപ

രിസനിപ സനിഗമരി നിപമരിമ

സനിപമരി നിപമരിസ സരിമപനി

ആനന്ദം പകർന്നീടുന്നു മാമലനാട്ടിലെ ഗന്ധർവ്വൻ (2)

ഗന്ധർവ്വൻ ..ഈ ഗന്ധർവ്വൻ