പേജുകള്‍‌

അതിജീവിത

 

അതിയായ ജീവിതം ലഭിച്ചവളല്ല,

ജീവിതത്തെ ജയിച്ചവളുമല്ല; 

ജീവനെ ജയിച്ചവൾ..

അതിജീവിത!!


പേരുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കിന്നലെയും,

എന്നെപ്പോലെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ.

ഒരു ജീവിതവുമുണ്ടായിരുന്നവൾക്ക്,     

ആധിയുമല്ലലും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ.


ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പിശാചുക്കളെ, 

എന്നിട്ടുമവർ കടന്നുവന്നു ചോദിക്കാതെ.

എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൈയ്യിൽ,

ആസിഡ്, കത്തി, ഇരുമ്പുദണ്ഡ്, പിന്നെയും?


ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകാണില്ല, പക്ഷേ

മരണവുമവളെ സ്വീകരിച്ചില്ല! 

ജീവിതവുമില്ല, മരണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ... 


പേര് നഷ്ടപെട്ട, മുഖം മറച്ച കാഴ്ചവസ്തു!  

സഹതാപവും പരിഹാസവുമേറ്റുവാങ്ങി, 

മരിച്ച മനസ്സും ജീവനുള്ള ദേഹവും; 

അതിജീവിതയെന്നാൽ മറ്റെന്താണ്?

എന്താണ്?